Төлөвлөгөө


Худалдан авах ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө

Энд дарж татаж авна уу


Өвөрхангай аймгийн бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтын 2014 оны 1-р улирлын тайлан

Энд дарж татаж авна уу


 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ГАЗРЫН 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,
АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ /Өвөрхангай/

Энд дарж татаж авна уу


ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН 2014 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Энд дарж татаж авна уу


МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ГАЗРЫН 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,
АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ /Өвөрхангай/

Энд дарж татаж авна уу