Худалдан авах ажиллагааны тайлан


2016 оны жилийн эцсийн тайланг эндээс үзнэ үү.

татах

2017 оны 1 дүгээр улирлын тайланг эндээс үзнэ үү.

татах

2017 оны хагас жилийн тайланг эндээс үзнэ үү.

татах

2017 онд дэд бүтцийн салбарт хийгдсэн их засвар, бүтээн байгуулалтын тайланг эндээс үзнэ үү.

татах

2017 оны 11 сарын байдлаарх тайланг эндээс үзнэ үү.

татах

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны худалдан авах ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан

татах